Protektor

2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r.

Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r. oraz o treści uchwał Walnego Zgromadzenia 

UCHWAŁA NR 23/2022
Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 29 listopada 2022 roku

Raport okresowy
za III kwartał 2022 roku zakończony 30 września 2022 roku

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz z projektami uchwał 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. 

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały ws. emisji akcji serii G wraz z określeniem planowanych celów wykorzystania środków finansowych pochodzących z emisji akcji

Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zawarcie umowy ramowej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za I półrocze 2022 roku zakończone 30 czerwca 2022 roku

Raport okresowy
za I półrocze 2022 roku zakończone 30 czerwca 2022 roku

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej

Uznanie przez NCBR bezzasadności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu dofinansowanego przez NCBR

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Zawarcie umowy o kredyt odnawialny

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r. 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Zbycie akcji przez osobę blisko związaną 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku zakończony 31 marca 2022 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2021

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A. za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SF za rok 2021

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny SF i SSF

Oświadczenie Rady Nadzorczej z 29 kwietnia 2022 roku dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A. o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A. o zgodności sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROTEKTOR S.A. ZA ROK 2021

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Zawarcie umowy istotnej przez spółkę zależną

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 3 marca 2022 r.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 3 marca 2022 r. 

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej oraz otrzymanie projektu uchwały 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Bezzasadność prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu dofinansowanego przez NCBR oraz skierowanie do NCBR wniosku o zakończenie realizacji Projektu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Ok, rozumiem