Protektor

Walne zgromadzenie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.

Powołanie osoby nadzorującej 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. 

Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku i zmiana porządku obrad 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Ok, rozumiem