Protektor

Raporty Bieżące

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki 

Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E 

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących aktywa trwałe i obrotowe

Rezygnacja Członka Zarządu

Zawarcie umowy kredytowej

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Ok, rozumiem