Protektor

Raporty Bieżące

Powołanie Prezesa Zarządu 

Odwołanie Prezesa Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 29 listopada 2023 r.

Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 29 listopada 2023 r. 

Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Korekta powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach spółki 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej

Wybór najkorzystniejszej oferty

Rejestracja zmiany Statutu Spółki 

Zawarcie nowej umowy kredytowej

Zawarcie aneksów do istniejących umów kredytowych

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.

Powołanie osoby nadzorującej 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. 

Zmiany istniejących umów kredytowych oraz nowa umowa kredytowa

Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku i zmiana porządku obrad 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Wybór najkorzystniejszej oferty

Odwołanie członka Zarządu i powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Rezygnacja z realizacji strategii Spółki w związku ze zmianą okoliczności

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Ok, rozumiem