Protektor

Raporty Bieżące

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Korekta raportu bieżącego nr 44/2020 „Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy”

Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Zawarcie umowy o limit kredytowy i umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz ziszczenie się warunków udostępnienia linii kredytowej i udostępnienia kredytu elektronicznego na spłatę zobowiązań

Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Wystawienie przez spółkę Deklaracji Zgodności UE z Dyrektywą 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku dla maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu II.

Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Zbycie akcji przez osobę blisko związaną 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbycie akcji przez osobę blisko związaną 

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zbycie akcji przez osobę blisko związaną 

Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Rejestracja zmiany Statutu Spółki 

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 8 lipca 2020 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 8 lipca 2020 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję 

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej 

Wybór biegłego rewidenta

Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2020 – 2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zgłoszenie kandydatur na członka Rady Nadzorczej 

Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

Powołanie Członka Zarządu na nową kadencję

Zawarcie umów leasingu środków trwałych linii produkcyjnej maseczek

Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Zawarcie istotnych umów na dostawę masek ochronnych

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego w Lublinie

Zmiana terminów publikacji raportów rocznych

Plan rozwoju działalności Spółki w zakresie produkcji masek ochronnych i medycznych

Zawarcie istotnej umowy na dostawę masek ochronnych

Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy

Termin publikacji nowej strategii Spółki

Powołanie Członka Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji

Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego

Ok, rozumiem