Protektor

Raporty Bieżące

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz zawarcie umowy ramowej dotyczącej korzystania z gwarancji

Zawarcie umowy faktoringu z regresem

Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Korekta raportu bieżącego nr 21/2021 „Powołanie Członka Zarządu”

Powołanie Członka Zarządu

Rejestracja zmiany Statutu Spółki 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

Powołanie osoby nadzorującej 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r. 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej oraz otrzymanie projektu uchwały 

Korekta raportu bieżącego nr 13/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” 

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r. 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Korekta raportu bieżącego nr 12/2021 „Zawiadomienie o podpisaniu umowy istotnej”

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zawiadomienie o podpisaniu umowy istotnej

Zawiadomienie o podpisaniu listu o współpracy

Podpisanie z NCBR umowy o dofinansowanie projektu

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Złożenie wniosku do URPL dot. zgłoszenia produktu jako maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu IIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta raportu bieżącego nr 3/2021 „Nabycie akcji przez osobę blisko związaną” 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu przez NCBR projektu Spółki do dofinansowania

Ok, rozumiem