Protektor

Raporty Bieżące

Raport bieżący 58/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki 

Raport bieżący 57/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej 

Raport bieżący 56/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku zawarcia porozumienia Akcjonariuszy

Raport bieżący 55/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Raport 54/2018 Powołanie Członka Zarządu ds. handlowych

Raport 53/2018 Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

Raport bieżący 52/2018 Odwołanie Członka Zarządu

Raport bieżący 51/2018 Rejestracja zmiany Statutu Emitenta oraz tekst jednolity Statutu Spółki 

Raport bieżący 50/2018 Zawarcie umowy o limit kredytowy

Raport bieżący 49/2018 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 6 września 2018 r. 

Raport bieżący 48/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Raport bieżący 47/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

Raport bieżący 46/2018 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. uchwały w sprawie zmiany uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 45/2018 Powołanie osoby nadzorującej

Raport bieżący 44/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. 

Raport bieżący 43/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 42/2018 Otrzymanie decyzji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE EUROPARK MIELEC

Raport bieżący 41/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Raport bieżący 40/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Raport bieżący 39/2018 Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad 

Raport bieżący 38/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Raport bieżący 37/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki 

Raport bieżący 36/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Spółki 

Raport bieżący 35/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Spółki 

Raport bieżący 34/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Raport bieżący 33/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki 

Raport bieżący 32/2018 Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia nr 2 na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Raport bieżący 31/2018 Zawarcie Porozumienia w sprawie Zwolnień Grupowych

Raport bieżący 30/2018 Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 29/2018 Przyjęcie „Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023”

Raport bieżący 28/2018 Powołanie Członka Zarządu ds. finansowych 

Raport bieżący 27/2018 Optymalizacja struktury organizacyjnej – zamiar uruchomienia procedury zwolnień grupowych w PROTEKTOR S.A.

Raport bieżący 26/2018 Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

Raport bieżący 25/2018 Powołanie osoby nadzorującej

Raport bieżący 24/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r

Raport bieżący 23/2018 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 22/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. 

Raport bieżący 21/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 20/2018 Informacja Zarządu na temat przyjętego Planu Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektor

Raport bieżący 19/2018 Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta 

Raport bieżący 18/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Raport bieżący 17/2018 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta 

Raport bieżący 16/2018 Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.

Raport bieżący 15/2018 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Raport bieżący 14/2018 Rezygnacja Członka Zarządu

Raport bieżący 13/2018 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy

Raport bieżący 12/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Raport bieżący 11/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Raport bieżący 10/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Raport bieżący 09/2018 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący 08/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Raport bieżący 07/2018 Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.

Raport bieżący 06/2018 Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

Raport bieżący 05/2018 Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

Raporty bieżące 04/2018 rozpoczęcie procesu zmierzającego do sprzedaży przy ulicy Kunickiego i Wolskiej w Lublinie

Raport bieżący 03/2018 okoliczności mające negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej emitenta za rok obrotowy 2017

Raport bieżący 02/2018 zmiany w zarządzie spółki zależnej

Raport bieżący 01/2018 Terminy przekazania raportów kresowych w 2018r.

Ok, rozumiem