Protektor

Raporty Bieżące

Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2019 roku oraz odwołanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023.

Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej 

Odwołanie i ponowne powołanie Prezesa Zarządu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 24 września 2019 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 24 września 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r. 

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej 

Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy

Spełnienie się warunku i wejście w życie istotnej umowy

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. wraz z treścią projektów uchwał 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 27 sierpnia 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte 

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej 

Zmiany w Zarządach spółek zależnych od Spółki

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR. 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. 

Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Powołanie Prezesa Zarządu

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji

Rejestracja zmiany Statutu Spółki 

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki 

Powołanie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu 

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji oraz członkostwa w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Rezygnacja Członka Zarządu Protektor S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji

Rezygnacja Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji

Korekta raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Korekta i uzupełnienie raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. 

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. 

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. 

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zawiadomienie o zawarciu warunkowej umowy istotnej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia znaczących aktywów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rezygnacja Prezesa Zarządu PROTEKTOR S.A.

Negatywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2018

Wniosek dotyczący podziału zysku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja oświadczenia na temat informacji niefinansowych

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r. 

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji

Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta 

Okoliczność mająca wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy 2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja od akcjonariusza o połączeniu transgranicznym 

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki 

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Ok, rozumiem