Protektor

Raporty Bieżące

Raport bieżący 28/2017 Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. handlowych 

Raport bieżący 27/2017 Odwołanie Prezesa Zarządu

Raport bieżący 26/2017 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

Raport bieżący 25/2017 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Raport bieżący 24/2017 Komitet Audytu – dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017. 1089)

Raport bieżący 23/2017 Zawarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący 22/2017 Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący 21/2017 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Raport bieżący 20/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

Raport bieżący 19/2017 Powołanie osób zarządzających 

Raport bieżący 18/2017 Powołanie osób nadzorujących 

Raport bieżący 17/2017 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 16/2017 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku 

Raport bieżący 15/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej 

Raport bieżący 14/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej 

Raport bieżący 13/2017 Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej 

Raport bieżący 12/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej 

Raport bieżący 11/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej 

Raport bieżący 10/2017 Zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.

Raport bieżący 09/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej 

Raport bieżący 08/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 07/2017 Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 06/2017 Zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE

Raport bieżący 05/2017 Uzupełnienie komunikatu z raportem okresowym

Raport bieżący 04/2017 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Raport bieżący 03/2017 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki 

Raport bieżący 02/2017 Zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A., w ramach zadania przetargowego.

Raport bieżący 01/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Ok, rozumiem