An independent member of UHY international
PROTEKTOR S.A..A. ECA S.A.
SPRAWOZDANIE NIEZALNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZI 31.12.2021 R.
29.04.2022 R.
2
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Protektor S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadzilmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Protektor S.A. („Spółka”), które zawiera jednostkowe sprawozdanie z sytuacji
finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych
dochow, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale asnym, jednostkowe
sprawozdanie z przeywów pienżnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2021 r. oraz informac dodatkową zawierają opis przyjętych zasad rachunkowości i
inne informacje objaśniające („jednostkowe sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki
na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przeywów
pienżnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Un Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązucymi Spół przepisami prawa oraz
statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawiowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziu 2 ustawy z dn. 29.09.1994 r.
o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217
z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydalmy dnia 29.04.2022.
3
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przytymi uchwałą Krajowej
Rady Bieych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z źn. zm. („KSB”) a tae
stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bieych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach Dz. U. z
2020 r., poz. 1415 z źn.zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie szczegółowych wymow dotyczących ustawowych bad
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz.
Urz. UE L158 z 27.05.2014, str. 77, z późn.zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z
tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
Odpowiedzialność biegłego rewide<