OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
PROTEKTOR S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
W SPRAWIE ZGODNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
PROTEKTOR ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU Z ZASADAMI
RACHUNKOWOŚCI ORAZ RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
PROTEKTOR W ROKU OBROTOWYM 2021
Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej
Protektor oraz jej wynik finansowy.
Ponadto oświadczamy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz
PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2021, zawierające sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Protektor za rok 2021 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej
Protektor, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Lublin, dnia 29 kwietnia 2022 r.
Podpisy Członków Zarządu:
_____________________________
Tomasz Malicki
Prezes Zarządu
_____________________________
Mariusz Drużyński
Członek Zarządu
_____________________________
Kamil Gajdziński
Członek Zarządu