OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
PROTEKTOR S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
W SPRAWIE ZGODNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROTEKTOR S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA
2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU Z ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI ORAZ RZETELNOŚCI
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PROTEKTOR S.A. W ROKU OBROTOWYM 2021
Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe Protektor S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i dane porównywalne sporządzone zostały
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową PROTEKTOR S.A. oraz jej wynik finansowy.
Ponadto oświadczamy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz
PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, zawierające sprawozdanie Zarządu
z działalności PROTEKTOR S.A. za rok 2021 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
PROTEKTOR S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Lublin, dnia 29 kwietnia 2022 r.
Podpisy Członków Zarządu:
_____________________________
Tomasz Malicki
Prezes Zarządu
_____________________________
Mariusz Drużyński
Członek Zarządu
_____________________________
Kamil Gajdziński
Członek Zarządu