INFORMACJA ZARZĄDU
PROTEKTOR S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021
ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU ZGODNIE Z PRZEPISAMI
Zgodnie z oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 kwietnia 2022 r. informujemy, że firma
audytorska UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie,
wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3115, przeprowadzająca badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31
grudnia 2021 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej.
Ponadto wskazujemy, że:
1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do
dnia 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2) w Grupie Kapitałowej Protektor przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3) PROTEKTOR S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka
jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych
z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Lublin, dnia 29 kwietnia 2022 r.
Podpisy Członków Zarządu:
_____________________________
Tomasz Malicki
Prezes Zarządu
_____________________________
Mariusz Drużyński
Członek Zarządu
_____________________________
Kamil Gajdziński
Członek Zarządu