An independent member of UHY international
GRUPA KAPITAŁOWA PROTEKTOR.A. ECA S.A.
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZI 31.12.2021 R.
29.04.2022 R.
2
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej Protektor S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Opinia
Przeprowadzilmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Protektor („Grupa Kapitałowa”), w której Jednost dominująca jest
Protektor S.A. (”Jednostka dominuca”), które zawiera skonsolidowane sprawozdanie
z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie
z ckowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienżnych za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz informację dodatkową zawierają opis przyjętych
zasad rachunkowości i inne informacje objniające „skonsolidowane sprawozdanie
finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji matkowej
i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej
skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów
pienżnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Un Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowzującymi Grupę Kapitową przepisami
prawa oraz statutem Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydalmy dnia 29.04.2022.
3
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z źn. zm. („KSB”) a tae
stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa