Protektor

Raporty Okresowe

Raport okresowy
za III kwartał 2022 roku zakończony 30 września 2022 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za I półrocze 2022 roku zakończone 30 czerwca 2022 roku

Raport okresowy
za I półrocze 2022 roku zakończone 30 czerwca 2022 roku

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku zakończony 31 marca 2022 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2021

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A. za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SF za rok 2021

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny SF i SSF

Oświadczenie Rady Nadzorczej z 29 kwietnia 2022 roku dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A. o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A. o zgodności sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROTEKTOR S.A. ZA ROK 2021

Ok, rozumiem