Protektor

Raporty Okresowe

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor sporządzone według MSR/MSSF za III kwartał 2021 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor i Protektor S.A. za I półrocze 2021 roku

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor sporządzone według MSR/MSSF za I półrocze 2021 roku

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor sporządzone według MSR/MSSF za I kwartał 2021 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2020

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A. za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ORAZ PROTEKTOR S.A., ZAWIERAJĄCEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJDOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Ok, rozumiem