Protektor

Raporty Okresowe

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie emitenta za III kwartał 2018

Raport niezależnego biegłego rewidenta z śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres I półrocza 2018

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za I półrocze 2018

Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące okres i półrocza 2018

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2018

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I kwartał 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz protektor S.A. z 2017

Oświadczenie Grupy Kapitałowej Protektor na temat informacji niefinansowych za 2017r

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017

List prezesa zarządu do akcjonariuszy

Ok, rozumiem