Protektor

Raporty Okresowe

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie emitenta za III kwartał 2017

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za I półrocze 2017

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2017

Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego obejmujące okres i półrocza 2017

Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące okres i półrocza 2017

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I kwartał 2017

List prezesa zarządu do akcjonariuszy

Opinia niezależnego biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej protektor za rok 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2016

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Opinia niezależnego biegłego rewidenta – sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok 2016

Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor i Protektor S.A. za 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Ok, rozumiem