Protektor

Raporty Okresowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2018

Oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące wyboru firmy audytorskiej 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2019 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za I półrocze 2019 r.

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2019 roku

Oświadczenia Zarządu w sprawie zgodności sprawozdań 

Oświadczenia Zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej 

Oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2018

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Ok, rozumiem