Przejdź do treści

Raporty

06.11.2020
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną
30.10.2020
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną
27.10.2020
Zawarcie umowy o limit kredytowy i umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz ziszczenie się warunków udostępnienia linii kredytowej i udostępnienia kredytu elektronicznego na spłatę zobowiązań
19.10.2020
Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
19.10.2020
Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
10.09.2020
Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
08.09.2020
Rozpoczęcie realizacji zamówienia
07.09.2020
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
02.09.2020
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną
31.08.2020
Wystawienie przez spółkę Deklaracji Zgodności UE z Dyrektywą 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku dla maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu II.
11.08.2020
Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
04.08.2020
Zbycie akcji przez osobę blisko związaną
31.07.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
30.07.2020
Zbycie akcji przez osobę blisko związaną
30.07.2020
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
15.07.2020
Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
09.07.2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 8 lipca 2020 r.
09.07.2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 8 lipca 2020 r.
08.07.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.07.2020
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej
24.06.2020
Wybór biegłego rewidenta
18.06.2020
Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2020 - 2023
28.05.2020
Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję
28.05.2020
Powołanie Członka Zarządu na nową kadencję
26.05.2020
Zawarcie umów leasingu środków trwałych linii produkcyjnej maseczek
20.05.2020
Zawarcie aneksu do istotnej umowy
30.04.2020
Zawarcie istotnych umów na dostawę masek ochronnych
30.04.2020
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego w Lublinie
27.04.2020
Zmiana terminów publikacji raportów rocznych
20.04.2020
Plan rozwoju działalności Spółki w zakresie produkcji masek ochronnych i medycznych
09.04.2020
Zawarcie istotnej umowy na dostawę masek ochronnych
01.04.2020
Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy
09.03.2020
Termin publikacji nowej strategii Spółki
28.02.2020
Powołanie Członka Zarządu
28.01.2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
24.01.2020
Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji
08.01.2020
Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego
30.09.2020
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2020 R. DO 30.06.2020 R.
30.09.2020
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2020 R. DO 30.06.2020 R.
30.09.2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor i Protektor S.A. za I półrocze 2020 roku
30.09.2020
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor sporządzone według MSR/MSSF za I półrocze 2020 roku
01.06.2020
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 roku
08.05.2020
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
08.05.2020
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
08.05.2020
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
08.05.2020
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
08.05.2020
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ORAZ PROTEKTOR S.A., ZAWIERAJĄCEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR
08.05.2020
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
08.05.2020
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
08.05.2020
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.
08.05.2020
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.
08.05.2020
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
08.05.2020
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Protektor S.A. za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
08.05.2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2019