Przejdź do treści

Raporty

06.12.2019
Zawarcie aneksu do istotnej umowy
20.11.2019
Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2019 roku oraz odwołanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023.
23.10.2019
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej
04.10.2019
Odwołanie i ponowne powołanie Prezesa Zarządu
26.09.2019
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 24 września 2019 r.
24.09.2019
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 24 września 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
24.09.2019
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
24.09.2019
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
23.09.2019
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
23.09.2019
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
16.09.2019
Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy
13.09.2019
Spełnienie się warunku i wejście w życie istotnej umowy
30.08.2019
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.
28.08.2019
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. wraz z treścią projektów uchwał
27.08.2019
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 27 sierpnia 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
30.07.2019
Zmiany w Zarządach spółek zależnych od Spółki
29.07.2019
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
24.07.2019
Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24.07.2019
Powołanie Prezesa Zarządu
24.07.2019
Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
23.07.2019
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji
23.07.2019
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
09.07.2019
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki
02.07.2019
Powołanie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu
02.07.2019
Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
02.07.2019
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji oraz członkostwa w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki
02.07.2019
Rezygnacja Członka Zarządu Protektor S.A.
27.06.2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
27.06.2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
27.06.2019
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
27.06.2019
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
27.06.2019
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji
26.06.2019
Korekta raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
26.06.2019
Rezygnacja Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji
25.06.2019
Korekta i uzupełnienie raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
25.06.2019
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
24.06.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.06.2019
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
14.06.2019
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
12.06.2019
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
03.06.2019
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
31.05.2019
Zawiadomienie o zawarciu warunkowej umowy istotnej
30.05.2019
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia znaczących aktywów
25.05.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.05.2019
Rezygnacja Prezesa Zarządu PROTEKTOR S.A.
23.05.2019
Negatywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2018
22.05.2019
Wniosek dotyczący podziału zysku
16.05.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
30.04.2019
Publikacja oświadczenia na temat informacji niefinansowych
25.04.2019
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.
25.04.2019
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.
24.04.2019
Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
24.04.2019
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji
16.04.2019
Zmiany w Zarządach Spółek zależnych
28.03.2019
Okoliczność mająca wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy 2018
06.03.2019
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
05.03.2019
Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy
13.02.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
01.02.2019
Informacja od akcjonariusza o połączeniu transgranicznym
22.01.2019
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
21.01.2019
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
08.01.2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
29.11.2019
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2019 roku
30.09.2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.
30.09.2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.
30.09.2019
Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A.
30.09.2019
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za I półrocze 2019 r.
30.09.2019
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2019 roku
30.05.2019
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2019 roku
30.04.2019
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
30.04.2019
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
30.04.2019
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2018
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2018
30.04.2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.
30.04.2019
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
30.04.2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.
30.04.2019
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
30.04.2019
Oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania