Protektor

Raporty Bieżące

Raport bieżący 20/2016 Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem biurowym

Raport bieżący 19/2016 Zawarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący 18/2016 Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym

Raport bieżący 17/2016 Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu 

Raport bieżący 16/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

Raport bieżący 15/2016 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PRT Uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 14/2016 treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku 

Raport bieżący 13/2016 Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 12/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 11/2016 odbiór techniczny nowego obiektu: hala magazynowo- produkcyjna z budynkiem biurowym

Raport bieżący 10/2016 KOREKTA korekta raportu bieżącego nr 10/2016 ws. wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku

Raport bieżący 10/2016 wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku

Raport bieżący 09/2016 zmiany w składzie organu nadzoru – powołanie osoby nadzorującej oraz wybór Przewodniczącego

Raport bieżący 08/2016 treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku 

Raport bieżący 07/2016 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej PRT 

Raport bieżący 06/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej PRT 

Raport bieżący 05/2016 KOREKTA korekta raportu bieżącego nr 5/20165 ws. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.

Raport bieżący 05/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. 

Raport bieżący 04/2016 Otrzymanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.

Raport bieżący 03/2016 Rezygnacja z pełnienia funkcji w organie nadzoru PROTEKTOR S.A

Raport bieżący 02/2016 Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych

Raport bieżący 01/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Ok, rozumiem