Przejdź do treści

Raporty

Raport bieżący 01/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Raport bieżący 02/2016 Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych
Raport bieżący 03/2016 Rezygnacja z pełnienia funkcji w organie nadzoru PROTEKTOR S.A.
Raport bieżący 04/2016 Otrzymanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
Raport bieżący 05/2016 KOREKTA korekta raportu bieżącego nr 5/20165 ws. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
Raport bieżący 07/2016 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej PRT
Raport bieżący 08/2016 treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący 09/2016 zmiany w składzie organu nadzoru - powołanie osoby nadzorującej oraz wybór Przewodniczącego
Raport bieżący 10/2016 wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący 10/2016 KOREKTA korekta raportu bieżącego nr 10/2016 ws. wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący 11/2016 odbiór techniczny nowego obiektu: hala magazynowo- produkcyjna z budynkiem biurowym
Raport bieżący 12/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący 13/2016 Wybór biegłego rewidenta
Raport bieżący 14/2016 treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku
Raport bieżący 15/2016 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PRT Uchwały o wypłacie dywidendy
Raport bieżący 16/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku
Raport bieżący 17/2016 Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu
Raport bieżący 18/2016 Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym
Raport bieżący 19/2016 Zawarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej
Raport bieżący 20/2016 Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowym
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I kwartał 2016
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Protektor
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2016
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za III kwartał 2016