Przejdź do treści

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowna Państwo,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) spółka PPROTEKTOR S.A. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (20-277), ul. Vetterów 24a-24b wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublinie, pod numerem KRS 0000033534, tel. +48 81 532 22 31, e-mail: info@protektorsa.pl, a ponadto, że:

 1. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym PROTEKTOR S.A. zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;
 2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem  (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 3. przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP;
 4. dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
 5. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz PROTEKTOR S.A. usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;
 6. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
 7. informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
 9. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej na terenie Unii Europejskiej i nie są udostępniane hostingodawcom;
 10. dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
 11. kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres e-mail: rodo@protektorsa.pl;
 12. Inspektorem Ochrony Danych PROTEKTOR S.A. jest 
 • e-mail: rodo@protektorsa.pl
 • adres: ul. Vetterów 24a-24b, 20-227 Lublin
 • nr tel.: +48 81 532 22 31