Protektor

Rok

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku zakończony 31 marca 2023 roku

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2022

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A. za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SF za rok 2022

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 roku

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny SF i SSF

Oświadczenie Rady Nadzorczej z 28 kwietnia 2023 roku dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A. o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A. o zgodności sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROTEKTOR S.A. ZA ROK 2022

Wybór najkorzystniejszej oferty

Odwołanie członka Zarządu i powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Rezygnacja z realizacji strategii Spółki w związku ze zmianą okoliczności

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Ok, rozumiem