Protektor

Raporty Okresowe

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za III kwartał 2016

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2016

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Protektor

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I kwartał 2016

Ok, rozumiem