Protektor

Raporty Okresowe

List do akcjonariuszy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015

Raport o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015

Opinia biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015

Sprawozdanie z działalności za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Ład korporacyjny

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2015

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta

Ok, rozumiem