Protektor

Raporty Okresowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2014

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Raport o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Opinia biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2014

Dobre praktyki

List do akcjonariuszy

Ok, rozumiem