Protektor

Raporty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za I półrocze 2023 roku zakończone 30 czerwca 2023 roku

Raport okresowy
za I półrocze 2023 roku zakończone 30 czerwca 2023 roku

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Korekta powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach spółki 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej

Wybór najkorzystniejszej oferty

Rejestracja zmiany Statutu Spółki 

Zawarcie nowej umowy kredytowej

Zawarcie aneksów do istniejących umów kredytowych

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.

Powołanie osoby nadzorującej 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. 

Zmiany istniejących umów kredytowych oraz nowa umowa kredytowa

Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku i zmiana porządku obrad 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku zakończony 31 marca 2023 roku

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2022

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A. za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SF za rok 2022

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 roku

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny SF i SSF

Oświadczenie Rady Nadzorczej z 28 kwietnia 2023 roku dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A. o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A. o zgodności sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROTEKTOR S.A. ZA ROK 2022

Wybór najkorzystniejszej oferty

Odwołanie członka Zarządu i powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Rezygnacja z realizacji strategii Spółki w związku ze zmianą okoliczności

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Ok, rozumiem