Protektor

Raporty

Załącznik do uchwały podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 18 lipca 2024 roku (wznowionym po przerwie) 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 18 lipca 2024 roku (wznowionym po przerwie) 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 18 lipca 2024 roku (wznowionym po przerwie)

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r. oraz treść uchwał podjętych do ogłoszenia przerwy 

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki 

Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E 

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku zakończony 31 marca 2024 roku

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2023

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A. za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SF za rok 2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 roku

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny SF i SSF

Oświadczenie Rady Nadzorczej z 30 kwietnia 2024 roku dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A. o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości

Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A. o zgodności sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROTEKTOR S.A. ZA ROK 2023

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROTEKTOR S.A. ZA ROK 2023

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących aktywa trwałe i obrotowe

Rezygnacja Członka Zarządu

Zawarcie umowy kredytowej

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Ok, rozumiem