Uncategorized

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Ok, rozumiem