Protektor

powrót

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.

Ok, rozumiem