Protektor

powrót

Słowo od eksperta. Maski typu IIR a bezpieczeństwo

Maski medyczne typu IIR posiadają szereg zalet zarówno w profilaktyce zakażeń koronawirusem, jak również innych przenoszonych drogą kropelkową chorób wirusowych i bakteryjnych. Są tanie, bezpieczne, wygodne i nie utrudniają oddychania.
Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zaleceniami różnorodnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych istotnie przyczynia się do ograniczenia transmisji różnorodnych czynników zakaźnych, w tym także koronawirusa powodującego COVID-19. Naukowcy z licznych ośrodków badawczych wskazują na szczególne korzyści, gdy maski stosowane są zarówno przez osoby narażone na zakażenie (np. pracownicy ochrony zdrowia) jak i przez chorych oraz nosicieli. Jednak, aby ta forma ochrony spełniała swoją rolę, niezbędne jest prawidłowe stosowanie masek o odpowiednich właściwościach, które zapewniają wysoki poziom higieny i wychwytywanie zanieczyszczeń i aerozoli zawierających czynniki chorobotwórcze. W takiej roli doskonale sprawdzają się maski medyczne, szczególnie typu IIR. Łączą one bowiem w sobie lekką formę, która nie utrudnia oddychania dzięki niskim oporom oddechowym, z drugiej zaś strony ich trójwarstwowy charakter zapewnia bezpieczeństwo zatrzymując co najmniej 98% bakteryjnych patogenów, czego nie mogą na ogół zagwarantować różnorodne maski materiałowe. Ogromną zaletą masek medycznych typu IIR jest także ich odporność na rozbryzg oraz ciecze i aerozole, dzięki czemu zapobiegają przedostawaniu się drobnych kropelek wydzieliny pochodzącej z dróg oddechowych, w których obecne mogą być różnorodne patogeny. Oczywiście posługując się tą formą zabezpieczenia nie wolno zapominać o kilku ważnych zasadach. Przed założeniem maski medycznej na twarz należy umyć bądź zdezynfekować dłonie unikając dotykania wewnętrznej strony maski. Następnie musimy dopasować kształt górnej części maski do naszej twarzy by przylegała możliwie dokładnie zasłaniając zarówno usta, jak i nos. W trakcie noszenia powinniśmy się starać nie dotykać dłońmi maski, by nie zanieczyścić jej powierzchni. Zdejmując maskę chwytamy ją za gumki mocujące, a po wyrzuceniu zużytej maski ponownie myjemy ręce. Bardzo ważne by pamiętać, że wspomniany produkt jest jednorazowy i działa skutecznie, dopóki nie ulegnie silnemu zawilgoceniu.
Pandemia COVID-19 bardzo mocno wpłynęła na społeczeństwo i przemysł. Aby zapanować nad koronawirusem musimy stosować skuteczne metody ochrony wobec nas samych, rodziny i współpracowników oraz klientów. W tej właśnie roli doskonale sprawdzają się medyczne maski typu IIR, a ich wysoka dostępność i przystępna cena powodują, że są w mojej opinii optymalnym rozwiązaniem na obecne, trudne czasy.
Marek Bartoszewicz dr nauk biologicznych, specjalista biologii bakterii, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Białymstoku od 2004 r.
Literatura:
Smith J.D., MacDougall C.C., Johnstone J., Corpes R.A., Schwartz B., Arber G.E. 2016. Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 188: 567-574.
Howard J., Huang A., Z., Tefukci Z., Zdimal V. i in. 2021. An evidence review of face masks against COVID-19. PNAS 118 (4) e2014564118.

Medical masks of the IIR type have a number of advantages in the prevention of coronavirus infections as well as other airborne viral and bacterial diseases. They are cheap, safe, comfortable and do not hinder breathing.

In accordance with the guidelines of the World Health Organization (WHO) and the recommendations of various institutions responsible for public safety and health, covering the mouth and nose in public places significantly contributes to reducing the transmission of various infectious agents, including the coronavirus causing COVID-19. Scientists from numerous research centers point to special benefits when masks are used by people at risk of infection (e.g. health care workers) as well as by patients and carriers. However, for this form of protection to fulfill its role, it is necessary to properly use masks with appropriate properties that ensure a high level of hygiene and capture pollutants and aerosols containing pathogens. Medical masks, especially the IIR type, are perfect for this role. They combine a light form that does not hinder breathing due to low respiratory resistance, on the other hand, their three-layer nature ensures safety by retaining at least 98% of bacterial pathogens, which cannot be guaranteed by various material masks. The great advantage of type IIR medical masks is also their resistance to splashes, liquids and aerosols, thanks to which they prevent the penetration of small droplets of secretion from the respiratory tract, in which various pathogens may be present. Of course, when using this form of security, you must not forget about a few important rules. Before putting the medical mask on the face, wash or disinfect your hands, avoiding touching the inside of the mask. Then we have to adjust the shape of the upper part of the mask to our face so that it adheres as closely as possible, covering both mouth and nose. While wearing, we should try not to touch the mask with our hands, so as not to contaminate its surface. When removing the mask, grasp it by the fastening elastics, and after throwing away the used mask, wash your hands again. It is very important to remember that the said product is disposable and works effectively until it is heavily wet.

The COVID-19 pandemic has had a huge impact on society and industry. In order to control the coronavirus, we must use effective methods of protection for ourselves, our family, colleagues and clients. This is the role of IIR medical masks, and their high availability and affordable price make them, in my opinion, the optimal solution for today’s difficult times.

Marek Bartoszewicz, PhD in biological sciences, specialist in bacterial biology, academic teacher at the University of Białystok since 2004.

Literature:

Smith J.D., MacDougall C.C., Johnstone J., Corpes R.A., Schwartz B., Arber G.E. 2016. Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 188: 567-574. Howard J., Huang A., Z., Tefukci Z., Zdimal V. et al. 2021. An evidence review of face masks against COVID-19. PNAS 118 (4) e2014564118.

Ok, rozumiem