Protektor

powrót

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta

Ok, rozumiem