Protektor

powrót

Raport bieżący 03/2018 okoliczności mające negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej emitenta za rok obrotowy 2017

Ok, rozumiem