Protektor

powrót

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Ok, rozumiem