Protektor

powrót

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Ok, rozumiem