Protektor

powrót

Protektor otwiera nowy rozdział dla sektora produkcji obuwia specjalistycznego

Projekt „Obuwie przyszłości – opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware) dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej” został oceniony pozytywnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konkursie „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu będzie przeprowadzenie prac B+R, w wyniku których powstanie obuwie wyposażone w inteligentne rozwiązania pozwalające m.in. na lokalizację i wykrywanie zagrożeń. 

W kolejnych etapach prac badane będą m.in. konfiguracje czujników, zostaną opracowane algorytmy pozwalające na lokalizację i integrację elektroniki ze strukturą obuwia oraz systemu wzajemnego pozycjonowania.

Obuwie przyszłości w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo w kluczowych dla naszej Grupy segmentach rynku – opieka medyczna oraz obuwie strażackie. 

Wprowadzenie innowacyjnych, pionierskich rozwiązań to nowe strony w historii rozwoju Protektor S.A. Systemy elektroniczne, które już na etapie prac nad prototypem pozwolą zgromadzić ogromną bazę danych, stanowić będą niewyczerpane źródło informacji gwarantujące jeszcze skuteczniejsze projekty przyszłych kolekcji.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na mocy, której przewidywane dofinansowanie wyniesie 6 284 874,50 zł.

This is a new chapter for the specialist footwear sector.

The project „Footwear of the future – development of intelligent solutions (smartwear) for residents and employees of nursing homes, hospitals, as well as solutions supporting the work of rescuers, in particular fire brigades” was positively assessed by the National Center for Research and Development in the competition „R&D Projects of Enterprises” , Sub-measure: „Industrial research and development works carried out by enterprises”.

The aim of the project will be to carry out R&D works, as a result of which shoes will be created with intelligent solutions allowing, on the location and detection of threats.

In the next stages of the work, among others, sensor configurations, algorithms will be developed to locate and integrate electronics with the structure of footwear and the mutual positioning system.

Footwear of the future will significantly improve safety in the key market segments for our Group – medical care and firefighting footwear.

The introduction of innovative, pioneering solutions are new pages in the development history of Protektor S.A.

Electronic systems, which are already at the stage of work on the prototype, will allow to collect a huge database, will constitute an inexhaustible source of information guaranteeing even more effective designs of future collections.

In the near future, a contract for funding will be signed with the National Center for Research and Development, under which the expected funding is PLN 6,284,874.50.

Ok, rozumiem