Protektor

powrót

Okoliczność mająca wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy 2018

Ok, rozumiem