OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
PROTEKTOR S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
W SPRAWIE ZGODNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
PROTEKTOR ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU Z ZASADAMI
RACHUNKOWOŚCI ORAZ RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
PROTEKTOR W ROKU OBROTOWYM 2022
Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej
Protektor oraz jej wynik finansowy.
Ponadto oświadczamy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz
PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2022, zawierające sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Protektor za rok 2022 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej
Protektor, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Lublin, dnia 28 kwietnia 2023 r.
Podpisy Członków Zarządu:
_____________________________
Tomasz Malicki
Prezes Zarządu
_____________________________
Kamil Gajdziński
Członek Zarządu