OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
PROTEKTOR S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
W SPRAWIE ZGODNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROTEKTOR S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA
2022 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU Z ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI ORAZ RZETELNOŚCI
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PROTEKTOR S.A. W ROKU OBROTOWYM 2022
Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A. za
okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i dane porównywalne sporządzone
zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową PROTEKTOR S.A. oraz jej wynik finansowy.
Ponadto wiadczamy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz
PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zawierające sprawozdanie Zarządu
z działalności PROTEKTOR S.A. za rok 2022 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
PROTEKTOR S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Lublin, dnia 28 kwietnia 2023 r.
Podpisy Członków Zarządu:
_____________________________
Tomasz Malicki
Prezes Zarządu
_____________________________
Kamil Gajdziński
Członek Zarządu