INFORMACJA ZARZĄDU
PROTEKTOR S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2022
ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU ZGODNIE Z PRZEPISAMI
Zgodnie z oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 kwietnia 2023 r. informujemy, że firma
audytorska Moore Polska Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4326,
przeprowadzająca badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku została wybrana zgodnie z przepisami,
w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Ponadto wskazujemy, że:
1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do
dnia 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2) w Grupie Kapitałowej Protektor przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3) PROTEKTOR S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka
jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych
z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Lublin, dnia 28 kwietnia 2023 roku
Podpisy Członków Zarządu:
_____________________________
Tomasz Malicki
Prezes Zarządu
_____________________________
Kamil Gajdziński
Członek Zarządu