4
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (dalej Spółka)
Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 ROKU
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ORAZ PROTEKTOR S.A., ZAWIERAJĄCEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR
Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone jej:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022
roku,
2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia
2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
3) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zawierające:
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w 2022 roku
- zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Uzasadnienie
Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską Moore Polska Audyt Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich
prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4326 (dalej Audytor).
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej Komitet Audytu) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:
1) wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022
roku;
2) treści sporządzonego przez Audytora sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o
którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji
2005/909/WE;
3) roli Komitetu Audytu w procesie badania,
4) rekomendacji Komitetu Audytu w zakresie przyjęcia pozytywnej oceny opisanych powyżej
sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej Protektor.
W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali
bezpośrednio z przedstawicielami Audytora przebieg badania. W szczególności w dniu 28 kwietnia 2023
5
roku Komitet Audytu i Rada Nadzorcza omówili szczegółowo bezpośrednio z przedstawicielem Audytora
przebieg badania i wnioski Audytora z niego wynikające.
Zgodnie z przedstawionymi przez Audytora sprawozdaniami z badania:
1) sprawozdanie finansowe Spółki:
a. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości;
b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem
Spółki;
c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor:
a. przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz
statutem Jednostki dominującej.
Zawarte w sporządzonych przez Audytora sprawozdaniach z badania opinie o sprawozdaniu finansowym
Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do
dnia 31 grudnia 2022 roku są opiniami bez zastrzeżeń.
Nadto Audytor w swoich sprawozdaniach z badania wskazał, że na podstawie wykonanej w trakcie
badania pracy, jego zdaniem sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz
PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zawierające: sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w 2022 roku:
a) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 i 71 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim,
b) jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
Ponadto w sprawozdaniu z badania Audytor oświadczył, że w świetle jego wiedzy o Spółce i Grupie i ich
otoczeniu uzyskanej podczas badania nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności Spółki i Grupy istotnych
zniekształceń.
6
Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako
sporządzonych zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Dariusz Formela – Przewodniczący Rady Nadzorczej ______________________
Andrzej Kasperek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ______________________
Marek Młotek-Kucharczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej ______________________
Jarosław Palejko – Członek Rady Nadzorczej ______________________
Krzysztof Matan – Członek Rady Nadzorczej ______________________