Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (dalej Spółka)
Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 ROKU
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że:
1. W Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Dariusz Formela – Przewodniczący Rady Nadzorczej ______________________
Andrzej Kasperek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ______________________
Marek Młotek-Kucharczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej ______________________
Jarosław Palejko – Członek Rady Nadzorczej ______________________
Krzysztof Matan – Członek Rady Nadzorczej ______________________