Protektor

2015

List do akcjonariuszy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015

Raport o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015

Opinia biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015

Sprawozdanie z działalności za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Ład korporacyjny

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2015

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta

Raport bieżący 11/2015 zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE

Raport bieżący 08/2015 KOREKTA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku z uzupełnieniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów i jej strukturze – załącznik

Raport bieżący 08/2015 KOREKTA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku z uzupełnieniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów i jej strukturze

Raport bieżący 10/2015 wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 09/2015 podjęcie przez Walne Zgromadzenie PRT Uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 08/2015 treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku 

Raport bieżący 07/2015 Zawarcie umowy znaczącej- umowa budowy i najmu nowej hali produkcyjnej

Raport bieżący 06/2015 Propozycja terminarza wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

Projekty uchwał ZWZ z 26.06.2015

Raport bieżący 05/2015 zgłoszenie przez Akcjonariusza wniosku o zmianę treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wniosek akcjonariusza Pana Piotra Szostaka – dywidenda 02.06.2015

Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRT

Raport bieżący 03/2015 Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 02/2015 Zawarcie warunkowej znaczącej umowy najmu

Raport bieżący 01/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Walne zgromadzenie 2015.06.26 

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia wniosek akcjonariusza 

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Roczne sprawozdanie z działalności rady Nadzorczej

Ok, rozumiem