Protektor

2014

Raport bieżący 04/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2014

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Raport o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Opinia biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2014

Dobre praktyki

List do akcjonariuszy

Raport bieżący 17/2014 zbycie akcji PROTEKTOR S.A

Raport bieżący 16/2014 życiorysy osób nadzorujących oraz zarządzających powołanych na kolejną kadencję

Raport bieżący 15/2014 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku

Raport bieżący 14/2014 powołanie osób nadzorujących oraz zarządzających

Raport bieżący 13/2014 podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 12/2014

Załącznik – treść uchwał

Raport bieżący 11/2014 zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej PRT

Raport bieżący 10/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie- zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwały

Raport bieżący 09/2014 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej PRT

Raport bieżący 08/2014 możliwa wysokość dywidendy

Raport bieżący 07/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie- zgłoszenie zmian w porządku obrad na wniosek Akcjonariusza

Raport bieżący 06/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 05/2014 Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 04/2014 informacja poufna- zapłata ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący 03/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący 02/2014 informacja poufna- zapłata ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący 01/2014 informacja poufna- zapłata części kolejnej raty ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od Emitenta

Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie

Zgłoszenie przez akcjonariusza propozycji uchwały

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do rady nadzorczej

Powołanie osób nadzorujących i zarządzających

Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do rady nadzorczej 

Możliwa wysokość dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie zgłoszenie zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza 

Ok, rozumiem