Przejdź do treści

Raporty

01.01.2018
Raport bieżący 01/2018 Terminy przekazania raportów kresowych w 2018r.
Raport bieżący 02/2018 zmiany w zarządzie spółki zależnej
Raport bieżący 03/2018 okoliczności mające negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej emitenta za rok obrotowy 2017
Raporty bieżące 04/2018 rozpoczęcie procesu zmierzającego do sprzedaży przy ulicy Kunickiego i Wolskiej w Lublinie
Raport bieżący 05/2018 Zmiany w Zarządach Spółek zależnych
Raport bieżący 06/2018 Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności
Raport bieżący 07/2018 Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.
Raport bieżący 08/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Raport bieżący 09/2018 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Raport bieżący 10/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Raport bieżący 11/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
Raport bieżący 12/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
Raport bieżący 13/2018 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy
Raport bieżący 14/2018 Rezygnacja Członka Zarządu
Raport bieżący 16/2018 Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.
Raport bieżący 18/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
Raport bieżący 20/2018 Informacja Zarządu na temat przyjętego Planu Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektor
Raport bieżący 21/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący 22/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.
Raport bieżący 23/2018 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. uchwały o wypłacie dywidendy
Raport bieżący 24/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r
Raport bieżący 25/2018 Powołanie osoby nadzorującej
Raport bieżący 26/2018 Zmiany w Zarządach Spółek zależnych
Raport bieżący 27/2018 Optymalizacja struktury organizacyjnej – zamiar uruchomienia procedury zwolnień grupowych w PROTEKTOR S.A.
Raport bieżący 28/2018 Powołanie Członka Zarządu ds. finansowych
Raport bieżący 29/2018 Przyjęcie „Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023”
Raport bieżący 30/2018 Wybór biegłego rewidenta
Raport bieżący 31/2018 Zawarcie Porozumienia w sprawie Zwolnień Grupowych
Raport bieżący 32/2018 Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia nr 2 na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Raport bieżący 33/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
Raport bieżący 34/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
Raport bieżący 35/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Raport bieżący 36/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Raport bieżący 37/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
Raport bieżący 38/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
Raport bieżący 39/2018 Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Raport bieżący 41/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
Raport bieżący 42/2018 Otrzymanie decyzji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE EUROPARK MIELEC
Raport bieżący 43/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący 44/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.
Raport bieżący 45/2018 Powołanie osoby nadzorującej
Raport bieżący 46/2018 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. uchwały w sprawie zmiany uchwały o wypłacie dywidendy
Raport bieżący 47/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.
Raport bieżący 48/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
Raport bieżący 49/2018 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 6 września 2018 r.
Raport bieżący 50/2018 Zawarcie umowy o limit kredytowy
Raport bieżący 51/2018 Rejestracja zmiany Statutu Emitenta oraz tekst jednolity Statutu Spółki
Raport bieżący 52/2018 Odwołanie Członka Zarządu
Raport 53/2018 Zmiany w Zarządach Spółek zależnych
Raport 54/2018 Powołanie Członka Zarządu ds. handlowych
Raport bieżący 55/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
Raport bieżący 56/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku zawarcia porozumienia Akcjonariuszy
Raport bieżący 57/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
21.12.2018
Raport bieżący 58/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
List prezesa zarządu do akcjonariuszy
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017
Oświadczenie Grupy Kapitałowej Protektor na temat informacji niefinansowych za 2017r
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz protektor S.A. z 2017
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2017
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017
Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I kwartał 2018
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2018
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące okres i półrocza 2018
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za I półrocze 2018
Raport niezależnego biegłego rewidenta z śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres I półrocza 2018
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie emitenta za III kwartał 2018