Przejdź do treści

Raporty

Raport bieżący 01/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
Raport bieżący 02/2017 Zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A., w ramach zadania przetargowego.
Raport bieżący 03/2017 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
Raport bieżący 04/2017 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
Raport bieżący 05/2017 Uzupełnienie komunikatu z raportem okresowym
Raport bieżący 06/2017 Zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE
Raport bieżący 07/2017 Wybór biegłego rewidenta
Raport bieżący 08/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący 10/2017 Zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.
Raport bieżący 13/2017 Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący 14/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący 16/2017 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku
Raport bieżący 17/2017 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy
Raport bieżący 19/2017 Powołanie osób zarządzających
Raport bieżący 20/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku
Raport bieżący 21/2017 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
Raport bieżący 22/2017 Zawarcie umowy znaczącej
Raport bieżący 23/2017 Zawarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej
Raport bieżący 24/2017 Komitet Audytu – dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017. 1089)
Raport bieżący 25/2017 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
Raport bieżący 26/2017 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
Raport bieżący 27/2017 Odwołanie Prezesa Zarządu
Raport bieżący 28/2017 Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. handlowych
Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor i Protektor S.A. za 2016
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
Opinia niezależnego biegłego rewidenta - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2016
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej protektor za rok 2016
Opinia niezależnego biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016
List prezesa zarządu do akcjonariuszy
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I kwartał 2017
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące okres i półrocza 2017
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego obejmujące okres i półrocza 2017
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2017
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za I półrocze 2017
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie emitenta za III kwartał 2017