Przejdź do treści

Raporty

Raport bieżący 01/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
Raport bieżący 02/2015 Zawarcie warunkowej znaczącej umowy najmu
Raport bieżący 03/2015 Wybór biegłego rewidenta
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRT
Raport bieżący 04/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wniosek akcjonariusza Pana Piotra Szostaka - dywidenda 02.06.2015
Raport bieżący 05/2015 zgłoszenie przez Akcjonariusza wniosku o zmianę treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ z 26.06.2015
Raport bieżący 06/2015 Propozycja terminarza wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014
Raport bieżący 07/2015 Zawarcie umowy znaczącej- umowa budowy i najmu nowej hali produkcyjnej
Raport bieżący 08/2015 treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku
Raport bieżący 09/2015 podjęcie przez Walne Zgromadzenie PRT Uchwały o wypłacie dywidendy
Raport bieżący 10/2015 wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku
Raport bieżący 08/2015 KOREKTA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku z uzupełnieniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów i jej strukturze
Raport bieżący 08/2015 KOREKTA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku z uzupełnieniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów i jej strukturze - załącznik
Raport bieżący 11/2015 zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2015
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015
Ład korporacyjny
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015
Sprawozdanie finansowe za rok 2015
Sprawozdanie z działalności za rok 2015
opinia biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015
Raport o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015
List do akcjonariuszy