Przejdź do treści

Raporty

Raport bieżący 01/2014 nformacja poufna- zapłata części kolejnej raty ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od Emitenta
Raport bieżący 02/2014 informacja poufna- zapłata ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od Emitenta
Raport bieżący 03/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
Raport bieżący 04/2014 informacja poufna- zapłata ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od Emitenta
Raport bieżący 05/2014 Wybór biegłego rewidenta
Raport bieżący 06/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący 07/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie- zgłoszenie zmian w porządku obrad na wniosek Akcjonariusza
Raport bieżący 08/2014 możliwa wysokość dywidendy
Raport bieżący 09/2014 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej PRT
Raport bieżący 10/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie- zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwały
Raport bieżący 11/2014 zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej PRT
Raport bieżący 12/2014
Raport bieżący 13/2014 podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały o wypłacie dywidendy
Raport bieżący 14/2014 powołanie osób nadzorujących oraz zarządzających
Raport bieżący 15/2014 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku
Raport bieżący 16/2014 życiorysy osób nadzorujących oraz zarządzających powołanych na kolejną kadencję
Raport bieżący 17/2014 zbycie akcji PROTEKTOR S.A
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2014
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014
Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Sprawozdanie z działalności
Opinia biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Raport o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2014
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014