Przejdź do treści

Informacje finansowe

Wyniki skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 24 592
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 667
Zysk (strata) brutto 2 095
Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0
Zysk (strata) netto 1 013
Aktywa razem 99 108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 823
Zobowiązania długoterminowe 15 887
Zobowiązania krótkoterminowe 31 936
Kapitał własny 51 285
Kapitał zakładowy 9 572
Liczba akcji 19 021 600
Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję 0
Wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 4,12%
Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 1,92%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 0,48%