Przejdź do treści

Informacje finansowe

Wyniki skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 40 313
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 416
Zysk (strata) brutto -174
Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0
Zysk (strata) netto -946
Aktywa razem 94 924
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 854
Zobowiązania długoterminowe 13 617
Zobowiązania krótkoterminowe 32 237
Kapitał własny 49 070
Kapitał zakładowy 9 572
Liczba akcji 19 021 600
Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję 0
Wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży) -2,35%
Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 1,82%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 0,48%